Provozní podmínky


Provozovatelem stránek buskerjam.cz a buskerjam.sk je LEWY AXEL BOHM s.r.o.

I. Ochrana a zpracování osobních údajů

 1. Registrací na BuskerJam vyslovujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů zadaných při registraci, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména s jejich vedením v databázi registrovaných uživatelů. Vaše data budou použita pro účely správy serveru BuskerJam a mohou být použita pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb..
 2. V rozsahu, v jakém tyto osobní údaje zveřejníte na BuskerJam, dáváte souhlas k jejich zpřístupnění  celosvětově na internetu. BuskerJam si vyhrazuje právo sdílet tyto údaje dále se subjekty třetích stran, například pro potřeby mobilních aplikací.  Zavazujeme se však chránit takto poskytnuté údaje tak, aby u třetích stran nedocházelo k jejich neoprávěnému shromaždování nebo jinému zneužívání. 
 3. Vaše osobní údaje budou vedeny v databázi registrovaných uživatelů po dobu, kdy bude trvat Vaše registrace. Máte právo kdykoli registraci zrušit a tím dojde k odstranění Vašich osobních údajů z databáze.
 4. Dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., vás poučujeme, že máto právo svůj souhlas na zpracování osobních dat bezplatně kdykoliv na adrese BuskerJam odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se můžete na BuskerJam obrátit a případně se můžete s podnětem obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

II. Registrace a bezpečnost profilu

 1. Zavazujete se, že nebudete na BuskerJam zadávat žádné falešné informace o vlastní osobě a nebudete vytvářet profily pro cizí osoby bez jejich a našeho výslovného povolení.
 2. Profilů můžete mít více, každý však musí odpovídat pouze jednomu skutečně existujícímu projektu.
 3. Pokud deaktivujeme Váš profil, nevytvoříte si jiný bez předchozí konzultace s námi.
 4. Své osobní údaje a kontaktní informace profilu budete udržovat aktuální.
 5. Zvolíte si rozumné heslo, které nebudete nikomu sdělovat.
 6. Nebudete používat ochranné známky, logo a jiná označení BuskerJam v jakékoliv podobě ani jakákoliv další označení použitá na BuskerJam pro aktivity zde pořádané (např. označení rubrik, soutěží), bez předchozího písemného souhlasu z naší strany. Tento závazek se týká i použití mimo platformu BuskerJam.
 7. Pokud si pro svůj profil vyberete název, který se kryje s jakýmikoliv aktivitami BuskerJam,  našich komerčních partnerů, či je z nějakého důvodu nárokován třetí stranou (majitel ochranné známky, dříve existující kapela atd.), vyhrazujeme si právo Váš profil zrušit včetně odstranění všech na něm umístěných informací a obsahu a uvolnit jeho název k další registraci bez předchozího upozornění.
 8. Kapelní profil, který nebude do půl roku po registraci splňovat stanovené podmínky pro aktivaci profilu, bude nenávratně smazán.

III. Práva k vkládanému obsahu

 1. Uživatel, který vkládá na BuskerJam jakýkoliv obsah, odesláním tohoto obsahu na svůj BuskerJam profil potvrzuje, že je nositelem veškerých autorských práv a dalších práv (např. práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, práv na ochranu osobnosti, průmyslových práv) k umísťovanému obsahu, potřebných k legálnímu umístění obsahu na BuskerJam a jeho zpřístupnění dalším uživatelům BuskerJam a jiným osobám (veřejnosti).
 2. V případě převzatých skladeb (coververzí) je možné umístit na svůj BuskerJam profil pouze skladby nahrané v původním znění, tj. bez zásahu do hudby či textu.
 3. Zveřejnění jakéhokoliv obsahu na Vašem profilu znamená, že tato informace je volně přístupná celosvětově na Internetu a kdokoliv na ni může odkazovat, jakož ji i sám kopírovat a dále šířit. Profily na BuskerJam jsou veřejné, neposkytují možnost nastavení soukromí tak, aby Váš profil mohly sledovat pouze vybrané osoby.
 4. Umístěním obsahu uvedeného shora na BuskerJam souhlasíte s celosvětovým zpřístupněním tohoto obsahu veřejnosti v nehmotné podobě prostřednictvím portálu BuskerJam, s tím, že nemáte z toho titulu vůči BuskerJam či komukoli jinému nárok na jakoukoli úplatu nebo jinou protihodnotu.
 5. Odpovídáte za to, že jste sám/sama oprávněn/a k vyslovení souhlasu s těmito podmínkami, případně ho vyslovuje i v platném zastoupení všech dalších osob, jejichž souhlas je zapotřebí. V případě profilů kapel je registrovaný uživatel povinen buď být nositelem práv, nebo být zástupcem ostatních tvůrců a nositelů práv.
 6. Provozovatel BuskerJam nepřebírá povinnost Vámi umístěný obsah chránit a nenese žádnou odpovědnost za porušení Vašich práv k obsahu, který jste umístili na BuskerJam.
 7. Co se týká obsahu umístěného na BuskerJam jinými uživateli, zavazujete se respektovat práva, jimiž je chráněn, a využívat ho pouze v mezích dovolených příslušným zákonodárstvím (obvykle v mezích osobní potřeby fyzické osoby).
 8. Jsme vděční za jakékoliv Vaše připomínky a podněty k fungování a vylepšení BuskerJam, berte však na vědomí, že použitím Vašeho nápadu nebo Vámi zaslaného materiálu nevzniká BuskerJam žádná povinnost Vám nápad nebo použití materiálu a v něm obsažených informací jakkoliv kompenzovat; jeho předáním souhlasíte s jeho využitím za těchto podmínek, včetně podmínky bezúplatnosti. 

IV. Zásady užívání a komunikace 

 1. Nebudete na BuskerJam umísťovat žádný obsah ani činit žádné akce, jež by směřovaly k možnému porušení nebo ohrožení práv jiných osob.
 2. Nebudete BuskerJam využívat k nezákonným nebo nekalým aktivitám.
 3. Vámi umísťovaný obsah nebude propagovat ani obsahovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci ani nezákonné aktivity.
 4. Vámi umísťovaný obsah bude respektovat soukromí jiných osob.
 5. Nebudete slovně ani jinak obtěžovat jiné uživatele BuskerJam (včetně zasílání nevyžádaných sdělení - spam).
 6. Nebude na BuskerJam vkládat námi předem nepovolenou komerční komunikaci v jakékoliv podobě (vytváření profilů, komentáře na profilech, fotky, videa, skladby atd.).
 7. Nebudete na BuskerJam vkládat osobní data jiných osob, kopie jakýchkoliv dokladů apod.

V. Bezpečnost

Snažíme se udržet BuskerJam co nejbezpečnějším a nejpřívětivějším místem pro všechny naše uživatele. Nemůžeme to ovšem nikdy stoprocentně garantovat. K tomu, aby byl BuskerJam co nejbezpečnější, potřebujeme Vaši pomoc. Zavazujete se dodržovat následující podmínky: 

 1. Nebudete shromažďovat jakákoliv data o uživatelích BuskerJam, zejména pak ne s využitím jakéhokoliv automatizovaného pomocníka, jako jsou softwaroví roboti apod.
 2. Nebudete na BuskerJam vytvářet žádné pyramidové marketingové aktivity, ať již pro propagaci komerční služby či čehokoliv jiného, včetně vlastní kapely.
 3. Nebudete uploadovat viry či malware (ani obsah, u něhož si tím nejste jisti), stejně tak nebudete ani vkládat odkazy na stránky, které by mohly viry, malware či jakýkoliv jiný útočný software obsahovat.
 4. Nebudete napadat profily jiných uživatelů, neoprávněně zjišťovat nebo užívat jejich hesla a přihlašovací údaje, či jakkoliv jinak se pokoušet manipulovat s profily, jejichž zakladatelem nejste Vy.
 5. Nebudete skrze své profily na BuskerJam pořádat žádné soutěže bez předchozí konzultace s námi.
 6. Nebudete činit nic, co by mohlo ohrozit provoz webu Buskerjam, jakkoliv poškodit jeho systém a správnou funkčnost. Jakékoliv úpravy profilu, které nejsou přímo připravené v administraci profilu, jsou zakázané.
 7. Nalezené chyby v systému nám nahlásíte a nebudete je zneužívat.

VI. Porušení uživatelských podmínek

BuskerJam respektuje práva všech svých uživatelů, stejně tak ale chrání i práva ostatních osob. To samé očekáváme i od Vás.

 1. Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoliv Váš obsah, pokud se domníváme, že odporuje těmto Uživatelským podmínkám.
 2. Pokud se domníváte, že jsou jakkoliv porušena Vaše práva, napište nám na email info@buskerjam.cz
 3. Pokud byste opakovaně porušovali tyto Uživatelské podmínky, vyhrazujeme si právo zrušit Váš profil a zablokovat Vám přístup k BuskerJam. Na to vás upozorníme e-mailem či zobrazeným textem při Vašem příštím přihlášení na BuskerJam, takové upozornění však není podmínkou pro realizaci uvedeného opatření.

VII. Funkčnost BuskerJam

 1. Je naším prioritním zájmem udržovat plnou funkčnost BuskerJam, zdokonalovat a rozšiřovat jeho funkce a vytvářet uživatelsky komfortní prostředí.  Nepřebíráme však vůči uživatelům žádnou odpovědnost za splnění těchto podmínek. Neneseme odpovědnost za zachování obsahu umístěného na BuskerJam  a uživatel nemůže uplatnit žádné nároky z výpadků nebo omezení funkčnosti, ztráty dat, ukončení provozu a jiných podobných skutečností týkajících se BuskerJam. Jsme oprávněni kdykoli ukončit provoz BuskerJam.
 2. Vzhled a prezentace vašich profilů i celého portálu BuskerJam se může změnit, buď jako celek například při redesignu nebo rozšiřování funkčnosti nebo i v závislosti na zařízení (napřiklad mobilní zobrazení apod.)

VIII. Odpovědnost provozovatele BuskerJam za obsah

 1. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah umístěný uživateli na portál BuskerJam, jeho užití a nakládání s ním.
 2. Pokud kdokoliv zahájí jakýkoliv soudní či jiný spor směřující proti Vašim akcím či Vámi umístěnému obsahu na BuskerJam, a bude-li se v něm domáhat i nároků vůči provozovateli BuskerJam, zavazujete se nahradit nám veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů právního zastoupení ve skutečné výši. Totéž platí pro mimosoudní uplatnění a případné vypořádání takových nároků.
 3. Rovněž tak se zavazujete nahradit nám náklady spojené s úkony vyvolanými Vaším porušením Uživatelských podmínek (včetně nákladů právních služeb potřebných k právnímu posouzení Vašeho jednání).
 4. jsme poskytovatelem prostoru na webu, který se snažíme spravovat dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, a který preventivně chráníme těmito Uživatelskými podmínkami. 

IX. Závěrečné prohlášení

Snažíme se udržet BuskerJam aktivní, bez bugů a co nejvíce bezpečný. Přesto však BuskerJam používáte na vlastní riziko. My Vám poskytujeme BuskerJam tak, jak je, bez jakýchkoliv záruk toho, že se na stránkách nic nezmění a že ani celkové směřování a filosofie naší stránky se nemůže kdykoliv změnit. Nezaručujeme, že naše stránky jsou naprosto bezpečné a zabezpečené, ačkoliv se o to snažíme. Nejsme zodpovědní za ochranu Vašeho obsahu, který na BuskerJam nahráváte. Nejsme zodpovědní ani za akce, obsah, informace nebo data poskytovaná třetími stranami. Souhlasem s těmito podmínkami se vzdáváte možnosti vyžadovat takovouto zodpovědnost po členech týmu BuskerJam jakoukoliv soudní či jinou cestou. Všechny služby pro uživatele BuskerJam jsou naprosto zdarma, vyhrazujeme si však právo kdykoliv jakoukoliv službu zpoplatnit, na což však budete dostatečně dopředu upozorněni.

Pokud nevynucujeme dodržování těchto podmínek na některých profilech v plné síle, neznamená to, že dáváme souhlas k porušování daného pravidla.

Jakýkoliv souhlas s konáním či povolení výjimky z Uživatelských podmínek musí být odeslán z oficiálního emailu BuskerJam, v případě požadavku z naší strany i vytištěn a podepsán oběma stranami. V případě převodu provozování BuskerJam na jiný subjekt nebo spojení s jiným subjektem práva a povinnosti vyplývající z Uživatelských podmínek přecházejí na nového provozovatele, včetně závazků do té doby vzniklých.

X. Změny Uživatelských podmínek

 1. Tyto Uživatelské podmínky mohou být kdykoli změněny.
 2. Aktuální verze Uživatelských podmínek je volně umístěná  na BuskerJam. Každý uživatel je sám odpovědný za sledování změn Uživatelských podmínek, aniž bychom byli povinni ho na změny zvlášť upozorňovat.
 3. Vyslovujete svůj souhlas s tím, respektovat Uživatelské podmínky v jejich aktuálním znění. Pokud jednáte jako zástupce dalších osob, vyslovujete svůj souhlas i za tyto osoby, které se zavazují Uživatelské podmínky respektovat.
Spřátelené weby
Busking.cz The Busking Project Buskerville