Pravidla soutěže youbloom 2014 - umělci


Účelem těchto pravidel je úplná a jasná úprava pravidel a podmínek soutěže "Busker" o nejlepší buskerské vystoupení (dále jen "soutěž"). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k těmto pravidlům. Tato pravidla jsou jediným dokumentem upravujícím soutěž a jsou stejně závazné pro všechny účastníky soutěž. Ve zkrácených verzích mohou být tato pravidla rovněž uvedeny na informačních materiálech (např. letácích, plakátech, bannerech), v inzerátech, rozhlasových a televizních spotech určených veřejnosti, přičemž pro organizaci soutěže a určení její výherce je závazné pouze toto úplné znění pravidel.

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je společnost Fox Hunter SK, s.r.o., se sídlem Kaštielska 2, 821 05 Bratislava, IČO: 44 498 217 (dále jen "pořadatel") a spoluorganizátorem soutěže je společnost REMY COINTREAU SLOVAKIA s.r.o. se sídlem Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 35 695 366 (dále jen "spoluorganizátor" a spolu s pořadatelem i jako "organizátoři").

2. ÚČEL SOUTĚŽE

Hlavním účelem soutěže je vybrat nejlepší buskerskou kapelu (dále jen "výherce"), která se zúčastní festivalu Youbloom, který se bude konat v termínu 13. až 15. června 2014 v Dublinu, v Irsku, a na kterém bude výherce prezentovat svou show a TULLAMORE DEW.

3. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 14. května do 3. června 2014 prostřednictvím webových stránek www.buskerjam.skwww.buskerjam.cz. Vyhlášení výsledků se uskuteční nejpozději dne 3. června 2014. Přesný termín a místo vyhlášení výsledků určí pořadatel s dostatečným předstihem oznámením na stránkách soutěže.

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Tato soutěž je určena pro všechny fyzické osoby starší 25 let, které mají bydliště na území Slovenské republiky nebo České republiky, a které v době konání soutěže zaregistrují své video spolu s krátkým představením kapely, na stránce www.buskerjam.skwww.buskerjam.cz, podle instrukcí blíže popsaných v těchto pravidlech společně s dalšími požadovanými informacemi (dále jen "soutěžící").

Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní stanovené podmínky. Pořadatel soutěže má právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

Osoby, které nesplňují podmínky účasti v soutěži nebo jednají v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny.

Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými pořadatelem a zavazuje se je respektovat a dodržovat.

Účast v soutěži je bezplatná bez jakýchkoliv dalších finančních požadavků.

5. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE

Odesláním/umístěním soutěžního videa do soutěže, soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona. Soutěžící prohlašuje, že v soutěžním videu nebyly použity díla, či jiné předměty ochrany jiných osob, že použitím soutěžního videa pořadatelem způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne organizátorům ani jiné osobě škoda a/nebo nemajetková újma, ani na něm nebudou uplatňované nároky na licenční odměnu třetích osob. Odesláním/umístěním soutěžního videa do soutěže poskytuje soutěžící organizátorem nevýhradní licenci k užití soutěžního videa a všech předmětů ochrany podle autorského práva obsažených v soutěžním videu (tj. zejména obrazového záznamu) všemi způsoby použití, zejména jejich sdílení veřejnosti všemi způsoby dle autorského zákona č. 618/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně šíření všemi dostupnými audio - vizuálními prostředky ve spojitosti s komerčními informacemi, jejich rozmnožováním a rozšiřováním v jakékoli podobě a to zejména na reklamní a jiné podobné účely bez časového či územního omezení. Soutěžící poskytuje licenci a všechna povolení bez nároku na odměnu.

Odesláním/umístěním soutěžního videa do soutěže uděluje soutěžící organizátorem souhlas s bezplatným zveřejněním soutěžního videa na webových stránkách www.buskerjam.sk a/nebo www.buskerjam.cz, či jiných propagačních materiálech, a to případně i ve spojení se jménem a příjmením soutěžícího, ale i bez tohoto údaje.

Odesláním soutěžního videa do soutěže bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně zodpovědný za své soutěžní video a za důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění.

6. SOUTĚŽNÍ VIDEO

Soutěžní video má maximální délku 5 minut a obsahuje vystoupení soutěžícího.

Pořadatel si vyhrazuje právo stáhnout zpřístupnění soutěžních videí, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat, nebo ohrožovat obecně platná pravidla morálky, občanského soužití nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

7. HODNOCENÍ VIDEÍ

Soutěžní videa budou veřejně hodnocená návštěvníky webových stránek www.buskerjam.sk a/nebo www.buskerjam.cz (dále jen "hlasující"). Hlasující svými hlasy rozhodnou o pěti nejlepších soutěžících.

Pořadí pěti nejlepších soutěžících určí odborná porota, která se skládá z pěti členů, kterými jsou zástupce pořadatele, zástupce spoluorganizátora zástupce provozovatele portálu www.buskerjam.skwww.buskerjam.cz,  hudebník Vladimír Mišík a Martin Červinka - hledač talentů z vydavatelství Universal Music.

Martin Červinka - hledač hudebních talentu

 Organizátoři si vyhrazují právo na změnu složení poroty v kterémkoli stádiu soutěže. Proti hodnocení poroty se nelze odvolat a pořadí určené porotou je konečné a neměnné.

 

8. SOUTĚŽNÍ CENY

Hlavní cenou soutěže je zajištění možnosti vystoupení na některém z hlavních stage na festivalu Youbloom, který se bude konat v termínu od 13. června do 15. června 2014 v Dublinu, v Irsku.

Hlavní cena zahrnuje náklady na dopravu z Prahy nebo Bratislavy do Dublinu a zpět, vstupenku na festival, zajištění možnosti vystoupení na festivalu, ubytování v Dublinu během trvání festivalu, kapesné a drobné reklamní předměty pro 1 až maximálně 4 členy kapely, a to v celkové hodnotě 40 000,- Kč na jednoho hudebníka.

2. cena 3 láhve TULLAMORE D.E.W. 1l

3. cena 3 láhve TULLAMORE D.E.W. 1l

4. cena 1 láhev TULLAMORE D.E.W. 1l

5. cena 1 láhve TULLAMORE D.E.W. 1l

Vítězové soutěže, budou do 3 dnů od ukončení hlasování poroty vyrozuměni prostřednictvím poskytnutého emailu nebo telefonicky.

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci soutěže (dále jen "údaje") do databáze pořadatele jako správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků zejména v souladu se zákonem č. 250/2007 Sb. (o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů) a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle zákona č. 122/2013 Sb. (o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. . V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava (Telefon: 02 / 323 13 214. E - mail: statnydozor@pdv.gov.sk).

Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn využít v souladu s dikci ust. . § 12 zákona č. 40 / 1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů - projevů osobní povahy - bezplatně jméno, příjmení a místo v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou zhotovovat a zveřejňovat výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel nezodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí na soutěži. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit, případně změnit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně ve formě dodatku k těmto pravidlům a zveřejněny na stránce www.buskerjam.czwww.buskerjam.sk. Účinnost této změny dodatku nastává v okamžiku zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu či poškození výher. Tato pravidla soutěže se řídí slovenský právem a jsou sestaveny v souladu s platnou legislativou Slovenské Republiky. Pravidla soutěže nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na web stránce www.buskerjam.skwww.buskerjam.cz.

Spřátelené weby
Busking.cz The Busking Project Buskerville