Pravidla soutěže youbloom 2014 - hlasující


Účelem těchto pravidel je úplná a jasná úprava pravidel a podmínek Reklamní soutěže hlasujících o nejlepší buskerské vystoupení na webových stránkách www.buskerjam.skwww.buskerjam.cz (dále jen "soutěž"). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k těmto pravidlům. Tato pravidla jsou jediným dokumentem upravujícím soutěž a jsou rovněž závazné pro všechny účastníky soutěže. Ve zkrácených verzích mohou být tato pravidla rovněž uvedeny na informačních materiálech (např. letácích, plakátech, bannerech), v inzerátech, rozhlasových a televizních spotech určených veřejnosti, přičemž pro organizaci soutěže a určení její výherců je závazné pouze toto úplné znění pravidel.

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je společnost Fox Hunter SK, s.r.o. , se sídlem Kaštielska 2, 821 05 Bratislava, IČO: 44 498 217 ( dále jen "pořadatel " ) a spoluorganizátorem soutěže je společnost REMY COINTREAU SLOVAKIA s.r.o. se sídlem Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 35 695 366 (dále jen "spoluorganizátor" a spolu s pořadatelem i jako "organizátoři").

Tato soutěž a ani losování výherců není hazardní hrou a představuje spotřebitelskou propagační soutěž ve smyslu zákona č. 171/2005 Sb. o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

2. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Tato soutěž je určena pro všechny fyzické osoby starší 18 let, které mají bydliště na území Slovenské republiky nebo České republiky, a které v době konání soutěže, udělí svůj hlas prostřednictvím vyplnění formuláře konkrétnímu Soutěžnímu videu zveřejněnému na stránkách www.buskerjam.skwww.buskerjam.cz (dále jen "soutěžící"). Soutěžící může v průběhu soutěže hlasovat pouze jedenkrát.

3. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 14. května do 31. května 2014 prostřednictvím webových stránek www.buskerjam.skwww.buskerjam.cz. Vyhlášení výsledků se uskuteční poté, co odborná porota vybere nejlepší buskerské vystoupení. Přesný termín a místo vyhlášení výsledků určí pořadatel s dostatečným předstihem oznámením na stránkách soutěže.

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní stanovené podmínky. Pořadatel soutěže má právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

Osoby, které nesplňují podmínky účasti v soutěži nebo jednají v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny.

Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými pořadatelem a zavazuje se je respektovat a dodržovat.

5. PRAVIDLA SOUTĚŽE A URČENÍ VÝHERCŮ

Pět výherců soutěže bude vybráno pořadatelem náhodným výběrem ze všech soutěžích, kteří udělili svůj hlas soutěžnímu videu, které bylo odbornou porotou vyhodnoceno jako nejlepší buskerské vystoupení.

6. SOUTĚŽNÍ CENY

1. cena 1 láhev TULLAMORE D.E.W. + 2 trička

2. cena 2 trička

3. cena 2 trička

4. cena 2 trička

5. cena 2 trička

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok.

Výherci dostanou své výhry prostřednictvím kurýrní služby nebo poštou nejpozději do 2 týdnů od ověření splnění podmínek soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo určit a měnit den a místo na předání, resp. převzetí výhry. Pokyny potřebné k předání, resp. převzetí výhry výherci stanovenému podle pravidel soutěže budou oznámeny vhodným způsobem stanoveným pořadatelem.

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci soutěže (dále jen "údaje") do databáze pořadatele jako správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků zejména v souladu se zákonem č. 250/2007 Sb. (o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů) a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle zákona č. 122/2013 Sb. (o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. . V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava (Telefon: 02 / 323 13 214. E - mail: statnydozor@pdv.gov.sk).

Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn využít v souladu s dikci ust. § 12 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů - projevů osobní povahy - bezplatně jméno, příjmení a místo v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou zhotovovat a zveřejňovat výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel nezodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí na soutěži. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit, případně změnit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně ve formě dodatku k těmto pravidlům a zveřejněny na stránce www.buskerjam.czwww.buskerjam.sk. Účinnost této změny dodatku nastává v okamžiku zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu či poškození výher. Tato pravidla soutěže se řídí slovenský právem a jsou sestaveny v souladu s platnou legislativou Slovenské republiky. Pravidla soutěže nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na web stránce www.buskerjam.skwww.buskerjam.cz.

Spřátelené weby
Busking.cz The Busking Project Buskerville